Leeswijzer

Read English version here.

De richtlijn voor kunstenaarshonoraria is gezamenlijk ontwikkeld met inbreng van organisaties en verenigingen in de beeldende kunst in Nederland waarvan de leden op dagelijkse basis te maken hebben met honoraria voor beeldend kunstenaars. Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contractpraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Deelnemers tonen maatschappelijk ondernemerschap en geven gehoor aan de roep van onder meer de Sociaal Economische Raad en de Raad voor Cultuur voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. De richtlijn is ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van BKNL*, dat wordt gefaciliteerd door het Mondriaan Fonds – het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed. Beeldende kunstinstellingen die de richtlijn toepassen kunnen voor honoraria aan kunstenaars een gedeeltelijke compensatie aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een budget van 600.000 euro beschikbaar gesteld. Deze bijdrage kan hier worden aangevraagd. De richtlijn volgt het principe ‘pas toe of leg uit’ en is vanaf 1 januari 2017 in werking getreden. De effectiviteit van de richtlijn en andere uitvoeringsaspecten worden gemonitord en na een jaar geëvalueerd.

Voor wie is de richtlijn?

Welke organisaties onderschrijven de richtlijn?

Wat betekent dit convenant concreet?

Wat staat er in de richtlijn?

Wanneer gaat de richtlijn van start?

Experimenteerreglement

* Beeldende Kunst Nederland (BKNL) is een informeel overleg van organisaties die opkomen voor het belang van beeldend kunstenaars, musea, presentatie-instellingen en galeries in Nederland. Bij BKNL zijn aangesloten Platform BK, Kunstenbond, Kunsten ‘92, de Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars (BBK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) en de belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu. Het Mondriaan Fonds faciliteert en coördineert BKNL.